kobieta czyta książkę siedząc po turecku na skałach w tle wzgórza i zachmurzone niebo

Czy zamawiający będzie musiał proporcjonalnie kształtować wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia?

Ludmiła Kitaszewska, 17 lipca 2018

Autorzy Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych akcentują konieczność zmiany sposobu kształtowania umów przez zamawiających.

czytaj dalej ...

Jak prawidłowo ustalić część zamówienia, którą powinien zrealizować podmiot udostępniający zasoby wykonawcy?

Ludmiła Kitaszewska, 13 lipca 2018

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zasobach

czytaj dalej ...

Wykluczenie wykonawcy – decyzja dot. ochrony środowiska

Ludmiła Kitaszewska, 9 lipca 2018

Jedną z fakultatywnych przesłanek wykluczenia jest przewidziana w art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP przesłanka dotycząca wydania wobec wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej naruszenie przez niego m.in.

czytaj dalej ...

mężczyzna w biurowym stroju i teczką leci w pozycji superbohatera w tle zachmurzone niebo i latające strony

Wstępne konsultacje rynkowe zamiast dialogu technicznego?

Ludmiła Kitaszewska, 2 lipca 2018

Na początku czerwca Urząd Zamówień Publicznych opublikował efekt prac zespołu  swoich przedstawicieli oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w postaci

czytaj dalej ...

kobieta siedząca po turecku żongluje czerwonymi kulkami na polanie w tle góry i zachmurzone niebo

Czy można utajnić dane osób ujawnione na portalach branżowych typu LinkedIn?

Ludmiła Kitaszewska, 28 czerwca 2018

Aby dane informacje móc w ogóle rozważać w kategorii tajemnicy przedsiębiorstwa, nie mogą być one ujawnione do wiadomości publicznej.

czytaj dalej ...

DOKUMENTY DOT. WYKLUCZENIA – GDY BRAK ODPOWIEDNIKA KRK

Ludmiła Kitaszewska, 29 czerwca 2018

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia, wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym.

czytaj dalej ...

Co to znaczy, że dokumenty mają być aktualne na dzień ich złożenia?

Ludmiła Kitaszewska, 26 czerwca 2018

Problematyczne zdaje się być nadal pojęcie dokumentów „aktualnych na dzień złożenia”, o jakich mowa w art. 26 ust. 1 PZP oraz sposób składania dokumentów na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 PZP.

czytaj dalej ...

mężczyzna w biurowym stroju stoi na drodze i patrzy przez lornetkę w tle błękitno-różowe niebo

Jak stosować art. 26 ust. 2f PZP w przetargu nieograniczonym?

Ludmiła Kitaszewska, 18 czerwca 2018

Informacja ta dotyczyła m.in. stosowania art. 26 ust. 2f PZP w postępowaniach wieloetapowych. UZP wówczas wskazał, że: „W celu zapobiegnięcia ewentualnej konieczności unieważnienia postępowania w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej,  wydaje się uzasadnione, aby

czytaj dalej ...

mężczyzna w biurowym stroju na zielonej łące patrzy przez lunetę w tle wzgórze i niebieskie niebo

Jak wykazać należyte wykonanie usług lub dostaw, gdy nie można uzyskać referencji?

Ludmiła Kitaszewska, 15 czerwca 2018

Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej zobowiązany jest do załączenia dowodów określających należyte wykonanie referencyjnych robót, usług czy dostaw.

czytaj dalej ...

Zawieszenie biegu terminu związania ofertą

Ludmiła Kitaszewska, 11 czerwca 2018

Prawo zamówień publicznych przewiduje zdarzenia, które powodują zawieszenie biegu terminu związania ofertą. Jednym z nich jest wniesienie odwołania – dotyczy to jednak odwołań wniesionych już po upływie terminu składania oferty.

czytaj dalej ...