Opis przedmiotu zamówienia przy wynagrodzeniu ryczałtowym

Ludmiła Kitaszewska, 29 stycznia 2019

Na zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie

czytaj dalej ...

mężczyzna w garniturze i kapeluszu z teczką i pod parasolem na środku drogi na polu w tle zachmurzone niebo

Czy brak zapytań do SIWZ może świadczyć o niedochowaniu przez wykonawcę należytej staranności?

Ludmiła Kitaszewska, 24 stycznia 2019

Zasadą jest, że wszelkie wątpliwości dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający powinien rozstrzygać na korzyść wykonawcy.

czytaj dalej ...

Wykonawca musi upewnić się czy składa prawdziwe oświadczenia

Ludmiła Kitaszewska, 17 stycznia 2019

Wzorzec należytej staranności nakłada na wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego konieczność upewnienia się czy deklarowany przez niego w dokumentach i

czytaj dalej ...

Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe

Ludmiła Kitaszewska, 14 stycznia 2019

Sprawozdanie finansowe albo jego część, stanowią jeden z dokumentów, jakich może żądać zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków

czytaj dalej ...

Ostrożnie z ponownym wzywaniem o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Ludmiła Kitaszewska, 11 stycznia 2019

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Z kolei zamawiający zobligowany

czytaj dalej ...

mężczyzna w biurowym stroju i teczką leci w pozycji superbohatera w tle zachmurzone niebo i latające strony

Czy podprogowe zamówienia społeczne podlegają kontroli KIO?

Ludmiła Kitaszewska, 7 stycznia 2019

Nadal nie ma jednolitości w orzeczeniach KIO dotyczących możliwości złożenia odwołania w postępowaniach podprogowych na usługi społeczne. Problem ten poruszaliśmy już na łamach bloga.

czytaj dalej ...

Zmiana warunków postępowania

Ludmiła Kitaszewska, 4 stycznia 2019

Zamówienie z wolnej ręki stanowi tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający udziela go po negocjacjach przeprowadzonych tylko z jednym wykonawcą. Z tego powodu jest to tryb o charakterze szczególnym

czytaj dalej ...

Błąd zamawiającego nie zawsze uzasadnia unieważnienie postępowania

Ludmiła Kitaszewska, 2 stycznia 2019

Zamawiający nie mogą nadużywać przepisów dotyczących unieważnienia postępowania. Z tego względu, aby umożliwić wykonawcom

czytaj dalej ...

Co musi się znaleźć w treści gwarancji wadialnej?

Ludmiła Kitaszewska, 27 grudnia 2018

Okoliczności umożliwiające zamawiającemu zatrzymanie wadium, zostały enumeratywnie określone w art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5 PZP i obejmują takie zdarzenia

czytaj dalej ...

Co zrobić, gdy zamawiający dokonuje czynności niezgodnie z żądaniem uznanego poprzednio odwołania?

Ludmiła Kitaszewska, 24 grudnia 2018

Zamawiający może uznać zarzuty odwołania w części lub w całości. Skutkiem takiego uznania

czytaj dalej ...