Dokument elektroniczny czy elektroniczna kopia dokumentu?

Ludmiła Kitaszewska, 12 grudnia 2018

W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, od dnia 18 października 2018 r. obowiązuje tzw. pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia. Powyższe skutkuje tym, że wykonawcy są zobowiązani, pod rygorem nieważności, składać w postaci elektronicznej i dodatkowo opatrzonej

czytaj dalej ...

mężczyzna trzymający nogi na biurku i laptopie oparty wygodnie o krzesło w tle zielone wzgórza i błękitne niebo

Czy można utajnić dane podmiotu trzeciego, na którego potencjał powołuje się wykonawca?

Ludmiła Kitaszewska, 12 grudnia 2018

W celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie rzeczywiście dysponował niezbędnymi zasobami, zamawiający może żądać od niego przedłożenia stosownego zobowiązania podmiotu trzeciego.

czytaj dalej ...

Umowa zlecenie a dysponowanie bezpośrednie

Ludmiła Kitaszewska, 6 grudnia 2018

Poprawne zakwalifikowanie przez wykonawcę sposobu korzystania z osób oddelegowanych do realizacji zamówienia ma istotne

czytaj dalej ...

Czy zamawiający może zobowiązać wykonawcę do spełnienia w jego imieniu obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO?

Ludmiła Kitaszewska, 3 grudnia 2018

Pół roku minęło odkąd na polskim rynku zamówieniowym do ochrony danych osobowych osób fizycznych znajdują zastosowanie przepisy RODO .

czytaj dalej ...

Doświadczenie kierownika budowy jako kryterium oceny ofert

Ludmiła Kitaszewska, 30 listopada 2018

Zespół specjalistów, którymi dysponuje wykonawca, może stanowić istotne narzędzie umożliwiające zdobycie korzystnej punktacji w ramach kryteriów oceny ofert.

czytaj dalej ...

mężczyzna toczący głaz pod górę na szczyt skały w tle morze i niebo

Czy wykonawca musi podejmować dodatkowe działania, aby ustalić czy zamawiający odrzucił ofertę konkurenta?

Ludmiła Kitaszewska, 28 listopada 2018

Wówczas Izba uznała, że wykonawca, który chciał zaskarżyć zaniechanie odrzucenia oferty konkurenta, powinien był złożyć odwołanie już w momencie

czytaj dalej ...

Unieważnienie postępowania z uwagi na wadliwe określenie terminu związania ofertą

Ludmiła Kitaszewska, 23 listopada 2018

Niedawno zapadł interesujący wyrok KIO, który dotyczył zagadnienia upływu terminu związania ofertą i jego wpływu na konieczność unieważnienia postępowania

czytaj dalej ...

Co wykonawca może zrobić, aby nie dopuścić do zawarcia umowy do czasu rozstrzygnięcia skargi na orzeczenie KIO?

Ludmiła Kitaszewska, 20 listopada 2018

W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia

czytaj dalej ...

mężczyzna w garniturze z teczką biegnie na tle budynków

Czy wykonawca może kwestionować sposób określenia terminu przez zamawiającego przed KIO?

Ludmiła Kitaszewska, 15 listopada 2018

Termin wykonania zamówienia, obok opisu przedmiotu zamówienia, jest jednym z najważniejszych

czytaj dalej ...

mężczyzna w biurowym stroju na zielonej łące patrzy przez lunetę w tle wzgórze i niebieskie niebo

Koszty dojazdu na rozprawę przed KIO tylko na podstawie rachunku

Ludmiła Kitaszewska, 13 listopada 2018

Uzasadnione koszty stron należą się w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy i obejmują, w szczególności, koszty związane z dojazdem na wyznaczoną rozprawę

czytaj dalej ...