Błędna informacja o terminie składania ofert nie uchroni wykonawcy przed zwrotem oferty

Ludmiła Kitaszewska, 28 lutego 2019

W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

czytaj dalej ...

Jak oceniać przesłankę wykluczenia wskazaną w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP w stosunku do spółki zagranicznej?

Ludmiła Kitaszewska, 25 lutego 2019

W jednym z niedawnych wyroków (sygn. akt KIO 2049/18)

czytaj dalej ...

KIO i Ministerstwo potwierdzają dopuszczalność stosowania algorytmu SHA-1

Ludmiła Kitaszewska, 22 lutego 2019

Na temat kontrowersyjnego wyroku KIO dotyczącego możliwości stosowania algorytmu funkcji SHA-1 w podpisach elektronicznych

czytaj dalej ...

KIO o omyłkach w kosztorysie, polegających na niezgodności oferty z SIWZ

Ludmiła Kitaszewska, 18 lutego 2019

Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

czytaj dalej ...

mężczyzna przy laptopie na zielonej polanie

Konsorcjum bez solidarnej odpowiedzialności?

Ludmiła Kitaszewska, 15 lutego 2019

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, o którym pisaliśmy w poprzednich publikacjach, zakłada zniesienie zasady solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania, którą ponoszą wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

czytaj dalej ...

Nowy tryb dla zamówień klasycznych poniżej progów unijnych?

Ludmiła Kitaszewska, 12 lutego 2019

Istotną zmianą proponowaną w projekcie nowego Prawa zamówień publicznych jest wprowadzenie dla zamówień klasycznych,

czytaj dalej ...

Przedmiotowe środki dowodowe

Ludmiła Kitaszewska, 9 lutego 2019

Projekt nowego PZP posługuje się w słowniczku pojęciem podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych. Pierwsze z nich stanowią środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału lub kryteriów selekcji.

czytaj dalej ...

Główne zmiany proponowane przez nową ustawę Prawo zamówień publicznych

Ludmiła Kitaszewska, 6 lutego 2019

W dniu 24 stycznia 2019 r. został upubliczniony projekt nowego Prawa zamówień publicznych.  Projekt ten jest obecnie na etapie uzgodnień i konsultacji społecznych.

czytaj dalej ...

Opis przedmiotu zamówienia przy wynagrodzeniu ryczałtowym

Ludmiła Kitaszewska, 29 stycznia 2019

Na zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie

czytaj dalej ...

mężczyzna w garniturze i kapeluszu z teczką i pod parasolem na środku drogi na polu w tle zachmurzone niebo

Czy brak zapytań do SIWZ może świadczyć o niedochowaniu przez wykonawcę należytej staranności?

Ludmiła Kitaszewska, 24 stycznia 2019

Zasadą jest, że wszelkie wątpliwości dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający powinien rozstrzygać na korzyść wykonawcy.

czytaj dalej ...