mężczyzna w biurowym stroju biegnie asfaltem w tle góry i zachmurzone niebo

Czy trzeci i dalszy wykonawca w rankingu może złożyć odwołanie w procedurze odwróconej?

Joanna Wojtysiak, 23 kwietnia 2018

Co do zasady ten z wykonawców, którego oferta, po uwzględnieniu odwołania, ma szasnę zostać wybrana jako najkorzystniejsza, spełnia określone w art. 179 ust. 1 PZP przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej. Przysługuje mu zatem interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez instytucję zamawiającą przepisów może spowodować poniesienie przez niego szkody. Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku procedury odwróconej? Czy trzeci i dalszy wykonawca w rankingu ma możliwość złożenia skutecznego odwołania?

czytaj dalej ...

Czy niezłożenie dokumentów może być uznane za uchylanie się od zawarcia umowy?

Ludmiła Kitaszewska, 20 kwietnia 2018

Gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wówczas, zgodnie z treścią art. 94 ust. 3 PZP, nie przeprowadza ponownego ich badania i oceny.

czytaj dalej ...

Interes w uzyskaniu danego zamówienia

Analiza wyroku z dnia 11 maja 2017 r. C-131/16 w sprawie Archus et Gama

Ludmiła Kitaszewska, 17 kwietnia 2018

Dziś poruszymy zagadnienie interesu z nieco innej strony. Warto bowiem zadać sobie pytanie, o to, co dokładnie oznacza zwrot interes w uzyskaniu danego zamówienia.  Przepis art. 179 ust. 1 PZP stanowi, iż środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

czytaj dalej ...

Elektroniczny JEDZ – co warto wiedzieć przed 18 kwietnia 2018 r.?

Ludmiła Kitaszewska, 13 kwietnia 2018

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy etap elektronizacji zamówień publicznych obejmujący składanie oświadczenia JEDZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

czytaj dalej ...

kobieta siedząca po turecku żongluje czerwonymi kulkami na polanie w tle góry i zachmurzone niebo

Oświadczenie o bezstronności

Ludmiła Kitaszewska, 9 kwietnia 2018

Prawidłowe określenie momentu zakończenia postępowania jest niezbędne, aby ustalić, które z osób podejmowały czynności w trakcie jego trwania, a co ca tym idzie, które z nich będą zobowiązane do złożenia oświadczenia w zakresie okoliczności dotyczących bezstronności, o których mowa z art. 17 ust. 1 PZP.

czytaj dalej ...

Czy jeden z członków konsorcjum może samodzielnie złożyć odwołanie?

Ludmiła Kitaszewska, 3 kwietnia 2018

Czy ma gruncie przepisów PZP jeden z wykonawców (konsorcjantów) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może samodzielnie złożyć odwołanie? Zauważyć bowiem należy, że konsorcjum nie jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, odrębnym od poszczególnych członków – konsorcjantów. W konsekwencji status wykonawcy, który uprawnia do wniesienia odwołania odnosi się do wszystkich członków konsorcjum łącznie.

czytaj dalej ...

Czy stosowanie klauzuli zastrzeżonej może naruszać zasadę proporcjonalności?

klauzulą zastrzeżona i skutki jej zastosowania przez zamawiającego

Ludmiła Kitaszewska, 30 marca 2018

Dziś zajmiemy się tzw. klauzulą zastrzeżoną i skutkach jej zastosowania przez zamawiającego. Klauzula zastrzeżona polega na tym, iż zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazuje, że o jego udzielenie mogą ubiegać się wyłącznie określone kategorie wykonawców tj. zakłady pracy chronionej oraz takie podmioty, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób marginalizowanych. Stosując klauzulę zastrzeżoną zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób defaworyzowanych (minimum 30%).

czytaj dalej ...

Ograniczenie podwykonawstwa jako wyjątek od zasady

Ludmiła Kitaszewska, 26 marca 2018

W prawie zamówień publicznych zasadą jest możliwość korzystania podwykonawstwa, zaś ograniczenie tego uprawnienia jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, które są uzasadnione specyfiką danego zamówienia.

czytaj dalej ...

Gwarancja wadialna wystawiona na jednego członka konsorcjum

Ludmiła Kitaszewska, 23 marca 2018

Od dłuższego czasu toczy się dyskusja, czy wadium w postaci gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej wystawione na rzecz jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia jest poprawne i stanowi skuteczne zabezpieczenie wspólnej oferty.

czytaj dalej ...