mężczyzna dźwiga na plecach dużą paczkę idąc po asfalcie w tle łąki, lasy i niebieskie niebo

Czy prezentacja lub testowanie dostarczonej przez wykonawcę próbki jest jawne?

Ludmiła Kitaszewska, 21 września 2018

Powszechną praktyką jest żądanie przez zamawiających złożenia w prowadzonym postępowaniu próbek, niezależnie od ich charakteru i funkcji. Próbka może bowiem stanowić kryterium oceny ofert w np. kryterium jakościowym bądź pełnić inną rolę, mianowicie potwierdzać zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia

czytaj dalej ...

Nie wystarczy parafa pod wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Ludmiła Kitaszewska, 24 września 2018

Dziś poruszymy kwestię pisemności od nieco innej strony, a mianowicie takiej, która odnosi się do tego, jakie cechy musi spełniać podpis pod ofertą czy wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

czytaj dalej ...

Czy niewymagalne zaległości podatkowe mogą powodować wykluczenie z postępowania?

Ludmiła Kitaszewska, 19 września 2018

Zamawiający oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania ma możliwość zastosowania w konkretnym postępowaniu także przesłanek o charakterze fakultatywnym, a zatem nieobowiązkowym.

czytaj dalej ...

mężczyzna w biurowym stroju na zielonej łące patrzy przez lunetę w tle wzgórze i niebieskie niebo

Czy można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa dane o reorganizacji oraz prognozy handlowe wykonawcy?

Ludmiła Kitaszewska, 14 września 2018

W jednym z ostatnich orzeczeń KIO zajęła się zagadnieniem możliwości zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji o strukturze wykonawcy

czytaj dalej ...

KIO dopuszcza powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich w ramach kryteriów selekcji

Ludmiła Kitaszewska, 10 września 2018

W jednym z poprzednich wpisów na blogu, poruszaliśmy zagadnienie dopuszczalności powoływania się przez wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniach wieloetapowych, na zasoby podmiotu trzeciego w ramach tzw. kryteriów selekcji.

czytaj dalej ...

Zamawiający nie uzna zarzutów odwołania wysyłając oświadczenie faksem

Ludmiła Kitaszewska, 5 września 2018

W myśl art. 186 ust. 1 PZP zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Nie jest to wprawdzie obowiązek, lecz najczęściej zamawiający decydują się na złożenie odpowiedzi.

czytaj dalej ...

Liczy się treść wezwania, a nie podana podstawa prawna

Ludmiła Kitaszewska, 29 sierpnia 2018

Niejednokrotnie się zdarza, że zamawiający, czy to omyłkowo, czy też na skutek nieprawidłowego zastosowania przepisów wadliwie wskazuje podstawę prawną w wezwaniu kierowanym do wykonawcy.

czytaj dalej ...

mężczyzna w kapeluszu stoi na rozdrożu w tle wzgórza i zachmurzone niebo

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz jednego z konsorcjantów

Ludmiła Kitaszewska, 27 sierpnia 2018

Jakiś czas temu na łamach bloga poruszyliśmy temat wadium w postaci gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej dla wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie

czytaj dalej ...

Udział w przygotowaniu postępowania

Ludmiła Kitaszewska, 24 sierpnia 2018

Fakt, że wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania, stanowi przesłankę wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, jeżeli spowodowanego tym zakłócenia konkurencji nie można wyeliminować inaczej niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

czytaj dalej ...

Wyłączenie klauzuli rebus sic stantibus w umowach z zamawiającym

Ludmiła Kitaszewska, 20 sierpnia 2018

Izba zakwestionowała dopuszczalność umownego wyłączenia przez zamawiającego tzw. klauzuli rebus sic stantibus

czytaj dalej ...