Wadium a konsorcjum

Joanna Wojtysiak i Magdalena Wyszyńska, 9 października 2015

Kwestia prawidłowego sposobu ustanowienia wadium niepieniężnego zabezpieczającego ofertę wnoszoną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) nie jest wprost uregulowana w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych. Share it now!

czytaj dalej ...

Zmiana wynagrodzenia w umowach zawartych przed 19.10.2014 r.

16 września 2015

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która doprecyzowuje regulację odnoszącą się do dopuszczalności zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego związanych ze zmianami stawki podatku od […]

czytaj dalej ...

Rażąco niska cena

Joanna Wojtysiak i Magdalena Wyszyńska, 26 czerwca 2015

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących […]

czytaj dalej ...

Postanowienia SIWZ

powinny być precyzyjne

Joanna Wojtysiak i Magdalena Wyszyńska, 19 czerwca 2015

Odpowiedzialność za właściwe i precyzyjne opisanie wymagań z uwzględnieniem wszelkich istotnych danych i parametrów, spoczywa na zamawiającym. [...] Share it now!

czytaj dalej ...

Dopuszczalność udzielania zamówień wspólnych

Joanna Wojtysiak i Magdalena Wyszyńska, 8 kwietnia 2015

Z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych nie wynika zakaz wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie [...] Share it now!

czytaj dalej ...

WARSZTATY „PRAWO ENERGETYCZNE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH”

z udziałem ekspertów z Kancelarii GJW

1 kwietnia 2015

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 18-19 maja w Warszawie odbędą się warsztaty „Prawo energetyczne w praktyce przedsiębiorstw energetycznych”, które prowadzić będą eksperci z Kancelarii GJW – mec. Anna Gudańska, mec. Ewa Rostkowska, mec. Maciej Gramza oraz mec. Robert Jenerowicz. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie prawnym, które nabywali w czasie świadczenia usług na rzecz spółek energetycznych. […]

czytaj dalej ...

Uzupełnienie wymaganych dokumentów

w formie elektronicznej

Joanna Wojtysiak i Magdalena Wyszyńska, 27 marca 2015

Zamawiającemu nie przysługuje prawo do ograniczenia w wezwaniu formy złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – orzekł Sąd Okręgowy w Kaliszu w wyroku z dnia 26 marca 2015 r. (sygn. II Ca 675/14). Sąd rozpatrzył skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 listopada 2014 r. […]

czytaj dalej ...

Zastrzeżenie tajemnicy

tajemnica przedsiębiorstwa

Joanna Wojtysiak i Magdalena Wyszyńska, 5 marca 2015

Obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ciąży na wykonawcy. [...] Share it now!

czytaj dalej ...

Zasady realizacji polityki spójności

w perspektywie finansowej 2014-2020

29 sierpnia 2014

W Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Na mocy ustawy następuje w szczególności przeniesienie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów operacyjnych z unijnymi wymogami na poziom państwa członkowskiego, wprowadzenie nowych instrumentów dotyczących rozwoju terytorialnego oraz określenie zasad informatyzacji procesu realizacji projektów.

czytaj dalej ...

Cena musi być widoczna

10 lipca 2014

W dniu 10 lipca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług określającą sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania jej uregulowań.

czytaj dalej ...