img7

Zamówienia uzupełniające a zamówienia polegające na „powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych”

czyli co tak naprawdę się zmieniło?

Ludmiła Kitaszewska, 12 kwietnia 2017

Przed dniem 28 lipca 2016 r., a zatem przed wejściem w życie Ustawy nowelizującej[1] często stosowanym przez zamawiających instrumentem były zamówienia uzupełniające. Kwestię tych zamówień w zakresie usług oraz robót budowlanych regulował art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Przepis ten umożliwiał jednostkom zamawiającym udzielenie zamówienia uzupełniającego, w trybie z wolnej ręki, przy spełnieniu następujących […]

czytaj dalej ...

Szczęśliwi czasu nie liczą, a jak robią Zamawiający?

Ludmiła Kitaszewska, 11 kwietnia 2017

Zamawiający liczą i to sporo – przede wszystkim terminy. Ustawa nowelizująca[1] wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany. Jedną z nich jest zmiana sposobu obliczania terminów, jeżeli chodzi o termin upływający w sobotę.

czytaj dalej ...

Jak działa umowa ramowa i jakie są jej zalety?

Ludmiła Kitaszewska, 6 kwietnia 2017

Umowa ramowa to rodzaj umowy zawieranej przez zamawiającego z jednym lub wieloma wykonawcami, celem udzielania na jej podstawie zamówień realizacyjnych (cząstkowych).

czytaj dalej ...

img_1

Czy kryteria oceny ofert mogą być subiektywne?

Ludmiła Kitaszewska, 5 kwietnia 2017

W ciągu ostatnich kilku lat z dużą intensywnością obserwujemy zmiany, jakie wprowadza ustawodawca krajowy i unijny, zmierzając do zwiększenia stosowalności w procesie udzielania zamówień publicznych pozacenowych kryteriów oceny ofert.

czytaj dalej ...

Nowelizacja prawa zamówień publicznych weszła w życie

8 sierpnia 2016

28 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Celem nowelizacji przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju jest przede wszystkim wdrożenie unijnych dyrektyw (klasycznej 2014/24/UE i sektorowej 2014/25/UE)   Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: 1. wprowadzenie podziału na obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2. ograniczenie obowiązków wykonawców w […]

czytaj dalej ...

Nowe akty wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych

8 sierpnia 2016

28 lipca 2016 r. weszły w życie nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju z dziedziny zamówień publicznych

czytaj dalej ...

Wadium a konsorcjum

Joanna Wojtysiak i Magdalena Wyszyńska, 9 października 2015

Kwestia prawidłowego sposobu ustanowienia wadium niepieniężnego zabezpieczającego ofertę wnoszoną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (w ramach konsorcjum) nie jest wprost uregulowana w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.

czytaj dalej ...

Zmiana wynagrodzenia w umowach zawartych przed 19.10.2014 r.

16 września 2015

W Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która doprecyzowuje regulację odnoszącą się do dopuszczalności zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego związanych ze zmianami stawki podatku od […]

czytaj dalej ...

Rażąco niska cena

Joanna Wojtysiak i Magdalena Wyszyńska, 26 czerwca 2015

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących […]

czytaj dalej ...

Postanowienia SIWZ

powinny być precyzyjne

Joanna Wojtysiak i Magdalena Wyszyńska, 19 czerwca 2015

Odpowiedzialność za właściwe i precyzyjne opisanie wymagań z uwzględnieniem wszelkich istotnych danych i parametrów, spoczywa na zamawiającym. […]

czytaj dalej ...